Om konsten-1

Om konsten

Sverige har en lång tradition av offentlig konst. SL var tidigt ute med satsningen på konst i tunnelbanan och så småningom även med konst i den övriga kollektivtrafiken.

Konsten i kollektivtrafiken ägs av AB SL och förvaltas av Trafikförvaltningen, Region Stockholm.

Konstverksamhetens uppdrag och organisation

SL:s konstverksamhet har en lång tradition av samarbete med konstnärer när det gäller utformningen av den fysiska miljön i kollektivtrafiken. Konsten i tunnelbanan är väl känd och internationellt har den rönt stor uppmärksamhet. Genom åren har även ett tjugotal pendeltågsstationer fått konstnärliga inslag liksom vissa bussterminaler, flera av Tvärbanans samt ett par av Roslagsbanans stationer. Sammanlagt har drygt 200 konstnärer medverkat till byggnadsanknuten konst, så kallad fast konst, i Trafikförvaltningens resandemiljö.

Satsningen på konst är lika aktuell idag och arbetet utvecklas i takt med att kollektivresemiljön moderniseras och byggs ut. Utbyggd tunnelbana med nya linjesträckningar liksom renovering och nybyggnation av stationer och bussterminaler ger möjlighet till ny fast konst. Förutom fast konst satsar SL:s konstverksamhet även på tillfälliga utställningar under det samlande projektnamnet ”Konstväxlingar”.

Kollektivtrafikens publika miljöer, med stort fokus på säkerhet och trygghet, ställer höga krav på utformningen. Ambitionen är att konsten ska bidra till trivsel och höja det estetiska värdet i kollektivtrafikens miljöer. I grunden finns en demokratisk ambition, en tro på att konsten är en viktig del i den offentliga miljön och att den ska vara tillgänglig för alla. De konstnärliga inslagen gör resan till något mer än bara en transport mellan två platser. Konsten medverkar till att ge varje station en egen identitet.

Två procent till konst

1937 beslutade Sveriges riksdag att en procent av kostnaderna vid statlig nybyggnation skulle användas till konst. När Stockholms läns landsting bildades 1971 beslutades att även landstinget skulle tillämpa procentregeln, med upp till två procent. Regeln innebär att vid all ny- och ombyggnation i landstingets miljöer ska upp till två procent av byggkostnaden anslås till konst. Tvåprocentregeln är en förutsättning för ny konst i Trafikförvaltningens miljöer.

Läs mer om historiken genom att klicka här.

Organisation

Trafikförvaltningen ansvarar, genom SL:s konstråd, för den konstnärliga gestaltningen i trafikförvaltningens miljöer.

Konstrådet består av representanter från Trafikförvaltningen, konstrådgivare samt tekniska rådgivare.
Konstrådets uppdrag omfattar såväl nyinvesteringar som renoveringar samt drift och underhåll av befintlig konst. Ansvaret gäller samtliga trafikslag.

Konstrådet utser konstnärer till olika uppdrag både när det gäller fast och tillfällig konst. Upphandling av konst görs enligt lagen om offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn.

Kulturförvaltningen har uppdraget att utse konstnärer, konstrådgivare och innehåll inom ramen för Konstväxlingar.

Pågående utbyggnad av tunnelbanan

Förvaltning för utbyggd tunnelbana har ansvar för de nya tunnelbanesträckningarna med planerad invigning och driftssättning under 2024–2030. Drift, underhåll och förvaltande av den nya fasta konsten övergår då till Trafikförvaltningen och AB SL.

Läs mer om Nya tunnelbanan genom att klicka här. 

Att filma och fota konsten

Konstverken i SL:s miljöer är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om du filmar eller fotograferar ett konstverk och sedan planerar att använda bilden eller inspelningen i kommersiellt syfte, krävs det att du har konstnärens eller efterlevande rättsinnehavares tillstånd. Mer information om upphovsrätten när det gäller konst i offentliga miljöer finns på Bildupphovsrätts webbplats.

Läs mer här.

För privat bruk krävs inget tillstånd.

Om du vill fotografera och filma i SL:s miljöer för privat bruk behöver du inte söka tillstånd, så länge du inte påverkar eller stör den dagliga verksamheten. Har du ett kommersiellt syfte med att filma eller fotografera behöver du söka tillstånd för detta. Det gör du direkt hos den trafikentreprenör som ansvarar för trafiken. För tunnelbanans del är det MTR. 

Läs mer här.

 

Bilden: station Rinkeby, konstnärer Nisse Zetterberg och Sven Sahlberg. Foto: Hans Ekestang